Thứ Năm, 8 tháng 11, 2007

Entry for November 08, 2007
The ultimate test of a moral society is the kind of world that it leaves to its children.

Dietrich Bonhoeffer, theologian (1906-1945)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét