Thứ Bảy, 14 tháng 12, 2013

Thứ Tư, 11 tháng 12, 2013

Màu thu

Tuyết rơi hay tuyết đang ru:
Ngủ đi cho giấc mùa thu khép màu...