Thứ Tư, 23 tháng 4, 2014

Còn ai tìm lối

Vì tôi cũng kẻ bên lề
Cho nên tôi cứ trông về Nhã Thuyên
Đường to rộng bước chính chuyên
Sợ chi cỏ dại mọc xiên bên lề
Nhã Thuyên mất nghiệp mất nghề
Còn ai tìm lối đi về hoang vu