Thứ Sáu, 2 tháng 2, 2007

Đồng dao

Sang đọc Đồng dao ở blog Linh thấy buồn quá, buồn mờ cả mắt, về viết Dào đông đọc cho đỡ buồn...

1.

Đi đâu người ơi

Mắt buồn như khói

Tóc bồng như mây

Núi cao sông cạn

Gió dứt từng hồi

Đò chao tiếng gọi

Não nề đơn côi...

Em rơi tình cũ

Đánh dấu mạn thuyền

Anh mơ yên ngựa

Ngóng buồm xa khơi

Anh đi đường ấy

Em đi đường này

Đất trời rộng rãi

Như lòng bàn tay

Ngã bảy ngã ba

Già trẻ khỏe phiền

Có duyên thì tụ

Như sấm như sét

Như hét như gầm

Như sen trong đầm

Như thông trên núi...

Núi lở thông tàn

Đầm khan sen tán

Ngẩn ngơ hài hán

Trễ nải binh đao

Yên ả thét gào

Đường nào đường nấy

Mênh mang lau sậy

Vẫn lòng bàn tay

Thăm thẳm đêm ngày

Nhật tàn nguyệt tận

Đi đâu đi đâu...

Đi đâu đi đâu...

1-2-2007

HY