Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2012

Hai mươi năm sau

Chắc mọi người còn nhớ bài nói của cô bé 12 tuổi năm xưa (xem ở đây). Và đây là Severn Suzuki hai mươi năm sau:

1 nhận xét: