Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2008

Molecular Biology Web Book

http://www.web-books.com/MoBio/

Trang web này có nhiều kiến thức tóm lược về sinh học phân tử.

Đoạn sau được lấy từ trang web trên, nhân trường hợp một bác trong Friendlist xuống tóc ăn chay vì sợ Cholesterol trong máu cao. :(

Có mấy cái Steroids liên quan đến độ lãng mạn chắc là các bạn cũng nhận ra :)

Cholesterol and Steroids

Cholesterol is absent from most prokaryotic cells, but abundant in the plasma membrane of mammalian cells. It is used as a precursor to generate other important steroids.

Cholesterol plays a central role in atherosclerosis - a disorder that may cause heart attack or stroke. It is also involved in Alzheimer's disease.

Figure 1-B-3. Structures of cholesterol and other important steroids. They are characterized by four hydrocarbon rings, designated as A, B, C, and D. Although cholesterol is made up of almost entirely hydrocarbons, it is still an amphipathic molecule (with both hydrophilic and hydrophobic parts) because it contains a hydroxyl group (OH).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét