Thứ Ba, 28 tháng 4, 2009

Scheme of Influenza A virus replication


http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genomes/GenomesHome.cgi?taxid=10239&hopt=scheme

2 nhận xét: